Gotowe prezentacje maturalne

KONTAKT

Częstochowa - Dodane przez pomocwpisaniu1 (osoba prywatna) -


Pełna treść ogłoszenia Gotowe prezentacje maturalne

Posiadam gotowe prezentacje maturalne z zeszłych lat , dołączam plan i bibliografie, w razie potrzeby przesyłam pomoce dodatkowe i wprowadzam poprawki, jest także możliwość wysyłki na adres do korespondencji kser z literatury przedmiotu, wszelkich informacji udzielę na maila pomocwpisaniu@wp.pl. Koszt 50 zł.
Wykaz wybranych tematów znajdziesz na stronie:
http://hotfile.com/dl/82444967/9773693/Gotowe_prezentacje_tematy.doc.html
101. Omów problem żydowski w literaturze polskiej,.Żyd obcy, czy swój?
102. Motyw zbrodni i zbrodniarzy w literaturze.Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory.
103. Postaci biblijne i mitologiczne jako symbole wartości uniwersalnych.Przedstaw ich literackie kreacje, analizując świadomie dobrane utwory.
104. Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych z mitologii w wybranych tekstach literatury polskiej.
105. Opisz dwie wybrane postaci literackie, których język wskazuje na ich przynależność środowiskową.
106. Wskaż środki językowe, jakie wykorzystuje autor dla podkreślenia związku postaci ze środowiskiem.
107. Nauczyciel i uczeń literaturze.Przedstaw na przykładzie wybranych przykładów.
108. Rycerz jako bohater literacki i filmowy.Omów analizując celowo dobrane przykłady dzieł.
109. Rycerz jako bohater literacki.Przedstaw na podstawie utworów różnych epok.
110. Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych tekstach z różnych epok. Scharakteryzuj sposoby kreowania bohaterów.
111. Motyw rycerza ( lub żołnierza) w literaturze oraz różne jego ujęcia.Omów na wybranych przykładach
112. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby i funkcje kreowania postaci rycerza w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
113. Porównaj ideały, zainteresowania ludzi średniowiecza i renesansu odwołując się do wybranych utworów.
114. Motyw żołnierza polskiego w literaturze i prozie.
115. Anioły i demony.Przedstaw najciekawsze literackie portrety kobiet.
116. Młodzież w okresie II wojny światowej i powstania warszawskiego.Przedstaw temat odwołując się do przykładów literackich.
117. Mężczyzna jako ojciec i głowa rodziny. Zaprezentuj sylwetki wybranych bohaterów literackich.
118. Porównaj ideały, zainteresowania ludzi średniowiecza i renesansu odwołując się do wybranych utworów.
119. Motywy autobiograficzne w wybranych utworach literackich.Omów na wybranych przykładach literackich.
120. Bohater dziecięcy w literaturze.Omów jaką rolę pełni dziecko w wybranych tekstach literackich.
121. Bohater dziecięcy w literaturze.Omów jaką rolę pełni dziecko w wybranych tekstach literackich.
122. Rozmowy z Bogiem w literaturze. Omów ich formy i znaczenie w wybranych trzech utworach.
123. Motyw dojrzewania, wchodzenia w życie i dorosłość. Omów na wybranych przykładach literackich
124. Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Omów na podstawie analizy wybranych utworów
125. Przedstaw obraz życia małżeńskiego, odwołując się do wybranych utworów literackich.
126. Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych.Przedstaw na wybranych przykładach.
127. Zaprezentuj obraz miasta w literaturze na przykładach wybranych utworów.
128. Miłość-siła niszcząca, czy budująca?Omów motywy odwołując się do dowolnych przykładów literackich.
129. Miłość niemożliwa. Zaprezentuj postawy kochanków w literaturze romantyzmu
130. Obraz Niemców, Żydów, Rosjan postaci drugiego planu utworów literatury polskiej jako temat rozważań o dobrym sąsiedztwie pogranicza kultur i narodów.
131. Niepogodzenie ze światem.Przedstaw literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych, analizując materiał literacki.
132. Podróż, tułaczka, pielgrzymka, wędrówka-przedstaw różne ujęcia motywu w literaturze.
133. Romantyczny dyskurs o roli i powinnościach poety. Omów problem na kilku przykładach utworów literackich
134. Koncepcja poety i poezji w romantyzmie. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
135. Czy bohaterowie literaccy poszukują szczęścia? Wyraź swoją opinie, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich.
136. Koncepcje szczęścia w literaturze i filozofii.Rozwiń temat na przykładzie wybranych dzieł.
137. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu szczęścia. Przedstaw sposoby kreowania
138. Topos drogi- wędrowanie, pielgrzymowanie, błądzenie.Zaprezentuj temat, odwołując się do literatury i filmu.
139. Plastyka i literatura wobec okrucieństwa wojny. Przeanalizuj zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
140. Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienie na przykładzie różnych dzieł.
141. Obrazy apokalipsy w literaturze XX wieku.Przedstaw różnorodne jego ujęcia i znaczenia na podstawie analizy wybranych utworów
142. Biblia- inspiracją dla twórców literatury.Przedstaw obecność oraz funkcje wybranego motywu biblijnego w utworach literackich.
143. Motyw arkadii i dantejskiego piekła w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w literaturze
144. Analizując wybrane przykłady scharakteryzuj średniowieczny etos rycerski
145. Człowiek nie może żyć bez miłości.Rozwiń myśl Jana Pawła II, odwołując się do znanych ci utworów literackich i własnych przemyśleń
146. Różne sposoby ujęcia motywu miłości tragicznej w literaturze i filmie.Scharakteryzuj je, analizując celowo wybrane dzieła literackie i filmowe.
147. Moralność obozowa wobec moralności ludzi na wolności.Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.
148. Praca jako kryterium oceny człowieka zajmij stanowisko wobec tego poglądu pozytywistycznego, omawiając różne teksty kultury.
149. : Rodzice i dzieci.Przedstaw ich wzajemne relacje, odwołaj się do utworów z różnych epok.
150. Dziewiętnastowieczny patriotyzm w postawach trzech wybranych bohaterów literackich a twoje zrozumienie miłości do ojczyzny.Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
151. Zaprezentuj różne ujęcie motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce na wybranych przykładach.
152. Odwołując się do wybranych dziewiętnastowiecznych tekstów kultury polskiej, oceń różne modele patriotyzmu i wiążący się z nimi typ bohatera.
153. Różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
154. Motyw pojedynku. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując najciekawsze, Twoim zdaniem, realizacje literackie i filmowe.
155. Bibliografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza.
156. Twórczość Jana Kochanowskiego na podstawie wybranych utworów.
157. Analizując wybrane przykłady, omów wpływ biografii poety romantycznego na jego utwory.
158. Cele i wartości bohaterów romantycznych i pozytywistycznych.
159. Rola epizodu i bohatera trzecioplanowego w strukturze treści dzieła literackiego.Omów na wybranych przykładach.
160. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach.Odwołaj się do konkretnych przykładów.
161. Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy.Oceń jakie były ich konsekwencje w biografii wybranych bohaterów.
162. Cztery pory roku w literaturze i sztuce.Przedstaw temat analizując wybrane przykłady
163. Pory roku w literaturze i sztuce.Przedstaw na wybranych przykładach.
164. Pory roku jako temat literacki i malarski.Omów zagadnienie na przykładzie różnych dzieł.
165. Cztery pory roku.Omów analizując wybrane utwory literackie, dzieła malarskie lub muzyczne.
166. Literackie portrety bohaterów skazanych na samotność i samotnych z wyboru.Przedstaw na wybranych przykładach.
167. Samotność z wyboru, samotność z konieczności. Przedstaw przyczyny i skutki przywołanych sytuacji w życiu wybranych bohaterów literackich.
168. Bohaterowie samotni z wyboru, czy z konieczności?Omów problem, analizując celowo dobrany materiał literacki.
169. Samotność i samotnicy w literaturze. Omów funkcjonowanie tych motywów odwołując się do wybranych przykładów.
170. Scharakteryzuj postacie samotników w literaturze romantycznej i współczesnej.
171. Bohater wyobcowany w literaturze. Poddając analizie różne portrety bohaterów literackich.?
172. Zło, cierpienie w literaturze różnych epok.Omów temat na wybranych przykładach.
173. Żart językowy w poezji i prozie.Dokonaj analizy i oceny zjawiska na wybranych przykładach.
174. Bohater dziecięcy w literaturze.Omów jaką rolę pełni dziecko w wybranych tekstach literackich
175. Scharakteryzuj bohatera romantycznego i przedstaw jego wcielenia na przestrzeni wieków. Powołaj się na różnych autorów.
176. Diabeł, anioł, duchgoście z zaświatów w literaturze.Omów sposób ich prezentacji i funkcję jaką pełnią.
177. Dramat narodu bez państwa w wybranych tekstach literackich.
178. Zjawy, duchy, sny w literaturze. Zbadaj i omów ich funkcje w wybranych utworach literackich różnych epok
179. Miłość jako uniwersalny temat różnych epok.Porównaj ujęcie motywu w 3 dowolnie wybranych epokach.
180. Motyw miłości w literaturze i sztuce.
181. Mroczna strona natury ludzkiej- zanalizuj złożoność psychiki poszczególnych bohaterów.
182. Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok.Na wybranych przykładach omów funkcję bohatera negatywnego.
183. Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok.Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.
184. Kreacja bohatera negatywnego czarnego charakteru.Przedstaw różne typy tych postaci, odnosząc się do kontekstu historycznoliterackiego, sformułuj wnioski.
185. Negatywny bohater, czarny charakter.Cel i sposoby kreacji bohatera w literaturze i filmie.
186. Dzieło literackie i jego adaptacje.Omów udane i chybione przykłady realizacji filmowej.
187. Na wybranych przykładach wykaż, że adaptacja filmowa dzieła literackiego może wzbogacić lub zubożyć jego odbiór.
188. Adaptacje filmowe polskich dzieł pozytywistycznych. Czy są to udane próby przeniesienia słowa na ekran?Porównaj i oceń wybrane przykłady.
189. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach
190. Porównaj motyw buntu przeciw Bogu w wybranych utworach literackich różnych epok.
191. Wielcy buntownicy i ich rola w walce o poprawę świata.Przeanalizuj postawy bohaterów w wybranych utworach literackich.
192. Buntownicy w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw sposoby kreowania takich bohaterów w utworach różnych epok.
193. Bohater zbuntowany.Zanalizuj źródła i formy buntu jako motywu literackiego.
194. Niepogodzenie ze światem.Przedstaw literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych, analizując materiał literacki.
195. Cierpienie bohaterów literackich i ich przyczyny.Omów na dowolnie wybranych przykładach.
196. Cierpienie jako dar i przekleństwo. Omów odwołując się do wybranych utworów literackich.
197. Motyw cierpienia i jego funkcje.Omów problem na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
198. Motyw cierpienia i jego funkcje.Omów problem na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
199. Motyw cierpienia i śmierci w literaturze i sztuce różnych epok.Dokonaj omówienia na wybranych przykładach.
200. Literatura i sztuka wobec cierpienia,Ukaż temat na dowolnie wybranych przykładach.

Mapa CzęstochowaProfil założony około 5 lat temu

Zapytaj o ogłoszenie - Gotowe prezentacje maturalne ,50 zł


Polecane, ciekawe strony z Częstochowy. Prowadzisz serwis o Częstochowie lub zwiazany z Częstochowa - zostan partnerem dodaj swoje logo

Zobacz stronę Dolmar JAN SIUTA !Zobacz stronę Adanti Studio Video !Zobacz stronę Studio Filmowe "ALFA" !Zobacz stronę Klub Żużlowy CKM Włókniarz !Zobacz stronę Urzad Miasta Częstochowy !Zobacz stronę Tygodnik Regionalny - 7 Dni !

© Udana Transakcja - Zanim rozpoczniesz korzystanie z tablicy bezpłatnych ogłoszeń Częstochowa Miasto zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności

Zobacz inne darmowe ogłoszenia w okolicy Częstochowy: Zawiercie ogłoszenia - Bytom darmowe ogłoszenia - Będzin ogłoszenia bezpłatne - Dąbrowa Górnicza ogłoszenia - Chorzów sprzedam

Wersja strony: Klasyczna | Mobilna

Na górę strony
[x] Akceptuję

Strona internetowa Częstochowa Miasto wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj